Escrituras alternativas y prácticas lectoras en la era digital

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Escrituras alternativas y prácticas lectoras en la era digital
Escrituras alternativas y prácticas lectoras en la era digital
Escrituras alternativas y prácticas lectoras en la era digital
 
Creator Alcocer Vázquez, Eloísa
 
Subject
pedagogia decolonial; comportaments lectors; escriptura transmedial; escriptures alternatives; estètica de la desapropiació

decolonial pedagogy; reader behaviors; transmedial writing; alternative writings; aesthetics of the inappropriateness
Literatura
pedagogía decolonial; comportamientos lectores; escritura transmedial; escrituras alternativas; estética de la desapropiación
 
Description  Des dels estudis antropològics s’ha observat com les pràctiques d’escriptura i lectura de l’era digital estan generant altres formes de llegir i d’escriure que van des de l’apropiació dels textos a la reescriptura d’una part de l’obra i la conformació de comunitats. L’escriptura i la lectura han deixat de ser actes individuals o solitaris per a reafirmar el seu caràcter col·lectiu. Aquests comportaments estan acompanyats del posicionament d’estètiques literàries alternatives que qüestionen els límits dels drets de l’autor i defensen l’ús del llenguatge com a part d’una comunitat. Això anterior s’esbossa a través de l’anàlisi de la proposta literària de l’escriptora mexicana Cristina Rivera Garza, amb l’objectiu d’observar com aquestes pràctiques culturals s’inscriuen dins d’una pedagogia decolonial, segons Mignolo i Walsh, ja que obren el camí a altres formes de conèixer que repten les valoracions estètiques universals i les estructures de mercat hegemòniques.
From the anthropological studies it has been observed how the writing and reading practices of the digital age are generating other ways of reading and writing that range from the appropriation of texts, the rewriting of a part of the work and the formation of communities. Writing and reading have ceased to be individual or solitary acts to reaffirm their collective character. These behaviors are accompanied by the positioning of alternative literary aesthetics that question the limits of author’s rights and defend the use of language as part of a community. The above is outlined through the analysis of the literary proposal of the Mexican writer Cristina Rivera Garza in order to observe how these cultural practices are inscribed within a decolonial pedagogy, according to Mignolo and Walsh, since they open the way to others forms of knowing that challenge universal aesthetic assessments and hegemonic market structures.
 Desde los estudios antropológicos se ha observado cómo las prácticas de escritura y lectura de la era digital están generando otras formas de leer y de escribir que van desde la apropiación de los textos, la rescritura de una parte de la obra y la conformación de comunidades. La escritura y la lectura han dejado de ser actos individuales o solitarios para reafirmar su carácter colectivo. Estos comportamientos están acompañados del posicionamiento de estéticas literarias alternativas que cuestionan los límites de los derechos del autor y defienden el uso del lenguaje como parte de una comunidad. Lo anterior se esboza a través del análisis de la propuesta literaria de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza con el objetivo de observar cómo estas prácticas culturales se inscriben dentro de una pedagogía decolonial, de acuerdo con Mignolo y Walsh, ya que abren el camino a otras formas de conocer que retan las valoraciones estéticas universales y las estructuras de mercado hegemónicas.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/27749
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 21 (2019): Humanidades ambientales: ecocrítica y descolonización cultural
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/27749/29539
 
Rights Copyright (c) 2019 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library