La mobilitat social dels valencians a Catalunya. Un estudi de cas a través de l’Enquesta Sociodemogràfica de 1991

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La mobilitat social dels valencians a Catalunya. Un estudi de cas a través de l’Enquesta Sociodemogràfica de 1991
The social mobility of Valencians in Catalonia: A case study based on the 1991 Sociodemographic Survey
La movilidad social de los valencianos en Cataluña. Un estudio de caso a través de la Encuesta Sociodemográfica de 1991
 
Creator Pitarch Calero, Kenneth; Centre d'Estudis Demogràfics
Treviño Maruri, Rocío; Centre d'Estudis Demogràfics
 
Subject
demografia; migració valenciana; Catalunya; herència de classe; mobilitat ocupacional; ascens social; migració interna

demography; Valencian migration; Catalonia; class inheritance; occupational mobility; social ascent; internal migration
Demografía
demografía; migración valenciana; Cataluña; herencia de clase; movilidad ocupacional; ascenso social; migración interna
 
Description En aquest treball s’analitza el nivell de mobilitat social intrageneracional i intergeneracional d’un dels grups migrants més antics de Catalunya, el valencià, comparant-ho amb la resta dels grups migrants de la resta d’Espanya. Aquest col·lectiu, malgrat compartir alguns trets socioculturals i històrics amb la població de Catalunya i de ser el més important en aquest territori fins a la dècada de 1930, no ha estat objecte d’atenció per part dels acadèmics. La font principal utilitzada ha estat l’Enquesta Sociodemogràfica de 1991. Per a l’anàlisi de la mobilitat intrageneracional, s’analitzen les trajectòries laborals i econòmiques abans i després de migrar i, per a l’anàlisi de la mobilitat intergeneracional, s’utilitzen taules d’entrada i de sortida, així com una regressió multinomial i binomial. Els resultats apunten a un major ascens social dels valencians en comparació amb la resta de grups migrants, tot i que alguns, com els castellanolleonesos o els aragonesos, se situen en nivells semblant en algunes dimensions de la mobilitat.
In this paper, we analyse the level of intra- and intergenerational social mobility of one of the oldest migrant groups in Catalonia, the Valencians, and compare them to other migrant groups from the rest of Spain. Despite sharing some socio-cultural and historical features with the population of Catalonia and becoming the largest immigrant group until the 1930s, migrants from Valencia have not been the subject of attention for scholars. Using data from the Sociodemographic Survey of 1991, the labour and economic trajectories of this group are analysed before and after migration. For the analysis of intergenerational mobility, outflow and inflow tables as well as multinomial and binomial regression are used. The results point to a greater social ascent of the Valencians in comparison to other migrant groups, although some, such as those from Aragon or Castile-León show similar levels in some dimensions of mobility.
En el presente trabajo se analiza el nivel de movilidad social intrageneracional e intergeneracional de uno de los grupos migrantes más antiguos de Cataluña, el valenciano, comparándolo con el resto de los grupos migrantes del resto de España. Dicho colectivo, a pesar de compartir algunos rasgos socioculturales e históricos con la población de Cataluña y de ser el más importante en dicho territorio hasta la década de 1930, no ha sido objeto de atención por parte de los académicos. La fuente principal utilizada ha sido la Encuesta Sociodemográfica de 1991. Para el análisis de la movilidad intrageneracional, se analizan las trayectorias laborales y económicas antes y después de migrar y, para el análisis de la movilidad intergeneracional, se utilizan tablas de entrada y de salida, así como una regresión multinomial y binomial. Los resultados apuntan a un mayor ascenso social de los valencianos en comparación con el resto de grupos migrantes, aunque algunos, como los castellanoleoneses o los aragoneses, se sitúan en niveles parecidos en algunas dimensiones de la movilidad.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Centre d'Estudis Demogràfics
 
Date 2019-02-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v104-n3-pitarch-trevino
10.5565/rev/papers.2516
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 447-484
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 447-484
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 447-484
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 447-484
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 447-484
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 447-484
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v104-n3-pitarch-trevino/2516-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v104-n3-pitarch-trevino/745
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v104-n3-pitarch-trevino/746
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v104-n3-pitarch-trevino/747
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v104-n3-pitarch-trevino/829
 
Rights Copyright (c) 2019 Kenneth Pitarch Calero, Rocío Treviño Maruri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library