El dret de la infància a ser investigada correctament

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title El dret de la infància a ser investigada correctament
The right of children to be researched properly
El derecho de la infancia a ser investigada correctamente
 
Creator Bernuz Beneitez, María José; Universidad de Zaragoza
 
Subject sociologia; sociologia jurídica
drets de la infància; ètica de la recerca en ciències socials; dret a participar

children’s rights; ethics in the social sciences research; participatory rights
sociología; sociología jurídica
derechos de la infancia; ética de la investigación en ciencias sociales; derecho a participar
 
Description Aquest treball presenta algunes reflexions sobre la possibilitat que les diferents consideracions ètiques que cal tenir en compte quan es fa recerca amb infants no es percebin com a simples recomanacions, sinó que puguin conformar-se com un dret que exigeix el compliment d’algunes obligacions al científic social que investiga en aquest context. Per fer-ho, s’analitzen algunes especialitats que s’han de considerar en aquest tipus de recerca, com la dissimetria i les relacions de poder entre l’investigador i l’investigat; la revisió de qüestions clàssiques, com el consentiment informat o la confidencialitat, o els condicionaments que marquen la participació igualitària i significativa del menor en la recerca.
This paper presents some reflections on the possibility that the different ethical considerations when carrying out a research with children can be shaped as a right and not just simple recommendations. In order to do so, we analyze some specialties to be considered in this type of research, such as dissymmetry and the power relations between the researcher and the subject researched, the revision of classical issues such as informed consent or confidentiality, or the conditions that mark the equal and meaningful participation of the child in the research.
Este trabajo presenta algunas reflexiones sobre la posibilidad de que las distintas consideraciones éticas que deben tenerse en cuenta cuando se realiza investigación con niños y niñas no se perciban como simples recomendaciones, sino que puedan conformarse como un derecho que exige el cumplimiento de algunas obligaciones al científico social que investiga en ese contexto. Para ello se analizan algunas especialidades que deben considerarse en este tipo de investigación, como la disimetría y las relaciones de poder entre el investigador y el investigado; la revisión de cuestiones clásicas, como el consentimiento informado o la confidencialidad, o los condicionamientos que marcan la participación igualitaria y significativa del menor en la investigación.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2019-02-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v104-n3-bernuz
10.5565/rev/papers.2492
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 381-402
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 381-402
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 381-402
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 381-402
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 381-402
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 104, Núm. 3 (2019); 381-402
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v104-n3-bernuz/2492-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2019 María José Bernuz Beneitez
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library