Between the text of the original and the translation: a few attention to the language of Janusz Korczak

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Between the text of the original and the translation: a few attention to the language of Janusz Korczak
Między tekstem oryginału a tłumaczeniem. Kilka spostrzeżeń o języku Janusza Korczaka 9
Між текстом оригіналу і перекладом: кілька уваг про мову Януша Корчака
 
Creator Weigt, Z.
 
Description Janusz Korczak, a doctor, pedagogue and writer, left behind rich literary legacy in the form of dramas, novels, essays, narrative stories and others, in which children’s life situation and the defence of their rights were presented. In addition, he is the author of pedagogicalmagazines and scientific dissertations on upbringing as well as numerous sociomedical dissertations. His works have been translated into more than twenty languages. The purpose of the submitted article is to conduct an exemplary comparative analysis of the selected original Korczak's texts and their German translations. The researcher's attentionwas focused mainly on the lexical, syntactic and stylistic layers of the text. The results obtained allow for a few remarks about style and language of Korczak. The issues of translatability vs. lack of full equivalence remain in close relation to the results of the analysis and the translation process.
Janusz Korczak, lekarz, pedagog i pisarz pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką w postaci dramatów, powieści, esejów, opowiadań i in., w którychprzedstawiona została sytuacja życiowa dziecka i obrona jego praw. Poza tym jest autorem naukowych rozpraw o wychowaniu i pism pedagogicznych, jakrównież licznych rozpraw społeczno-medycznych. Jego twórczość została przełożona na ponad dwadzieścia języków. Przedłożony artykuł ma na celu poddać egzemplarycznej analizie porównawczej wybrane oryginalne teksty Korczaka i ich niemieckie tłumaczenia. Uwaga badacza koncentrowała się przede wszystkim na warstwę leksykalną, syntaktyczną i stylistyczną tekstu. Uzyskane wyniki pozwalają na kilka uwag odnośnie do stylu i języka Korczaka. W ścisłym związku wyników analizy i procesu tłumaczeniowego pozostają zagadnienia przetłumaczalności vs. braku ekwiwalencji całkowitej.
Януш Корчак, лікар, педагог і письменник залишив вагому літературну спадщину, що обіймає драми, романи, есе, оповідання та інші твори, в яких представлене життя дитини та захист її прав. Крім того, Януш Корчак є автором науковихпраць із теорії і практики виховання, педагогічних часописів, а також численних соціально-медичних статей. Його твори перекладені більш ніж двадцятьма мовами світу. Пропонована стаття має на меті провести екземплярний порівняльний аналіз вибраних оригінальних текстів Корчака та їх перекладів німецькою мовою. Увага дослідника зосереджена, передусім на лексичних, синтаксичних та стилістичних аспектах тексту. Отримані результати дозволяють зробити кілька зауважень щодо стилю та мови Януша Корчака. У стислому зв’язку результатів аналізу і процесу перекладу залишаються питання перекладу та відсутності повної еквівалентності.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-07-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Reviewed Article
Reviewed Article
Reviewed Article
Reviewed Article
Рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/406
10.31654/2520-6966-2019-12f-95-237-250
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 95 Nr. 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 237-250
Literature and Culture of Polissya; Vol 95 No 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 237-250
Literature and Culture of Polissya; Tom 95 Nr 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 237-250
Literature and Culture of Polissya; Том 95 № 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 237-250
Література та культура Полісся; Том 95 № 12f (2019): Серія "Філологічні науки". № 12; 237-250
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-12f-95
 
Language pol
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/406/407
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library