Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch
Класифікація фразеологічних сполучень: німецько-польський контрастний погляд
 
Creator Milczarek, M.
 
Description W wielu systemach językowych funkcjonują połączenia wyrazowe, które ze względu na swoją utrwaloną formę oraz specyficzne znaczenie stosowane są wkomunikacji jako gotowe frazy niosące ze sobą dodatkowo określony ładunek emocjonalny. Znajomość frazeologizmów jest ważna zarówno w nauce językaobcego, jak i w pracy tłumacza. Poprawnie użyte mogą wzbogacać wypowiedź i świadczą o wysokim stopniu opanowania języka obcego. Ich niewłaściwezastosowanie może jednak doprowadzić do nieplanowanego efektu komicznego lub wręcz zakłócać komunikację. W poniższym artykule w oparciu o różnorodne teksty źródłowe zostaną przedstawione kryteria według których definiuje się frazeologizmy w niemieckim i polskim systemie językowym. Następnie zostanieprzedstawiona różnorodność takich grup wyrazowych w obu językach.
У статті акцентовано на словосполученнях, які (завдяки своїй фіксованій формі і специфічному значенню) несуть додаткове емоційне забарвлення. Знання фразеологізмів важливе для вивчення іноземної мови і роботи перекладача. При правильному використанні вони збагачують висловлювання і свідчать про високий рівень володіння іноземною мовою. Натомість їх неналежне використання може призвести до незапланованого комічного ефекту або навіть до порушення зв’язку. У статті (на основі різних вихідних текстів) представлено критерії, за якими визначаються фразеологізми в німецькій і польській мовах. Представлено різноманіття таких груп слів в обох мовах.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-07-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/404
10.31654/2520-6966-2019-12f-95-193-210
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 95 Nr. 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 193-210
Literature and Culture of Polissya; Vol 95 No 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 193-210
Literature and Culture of Polissya; Tom 95 Nr 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 193-210
Literature and Culture of Polissya; Том 95 № 12f (2019): Series "Philology Research". № 12; 193-210
Література та культура Полісся; Том 95 № 12f (2019): Серія "Філологічні науки". № 12; 193-210
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-12f-95
 
Language deu
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/404/405
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library