"National by form, socialistic by content": cultural policy of Soviet ascendance in the West Ukrainian village during 1944–1953

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title "National by form, socialistic by content": cultural policy of Soviet ascendance in the West Ukrainian village during 1944–1953
"Національна за формою, соціалістична за змістом": культурна політика радянської влади у західноукраїнському селі у 1944−1953 роках
 
Creator Starka, V. V.
 
Description An article is devoted to the analysis of the policy of Soviet ascendance in the cultural and common sphere of western Ukrainian village life during 1944–1953 years. The modern cultural and mass life of the Western Ukrainian peasantry is a unique symbiosis of customs that dates back to the times of Austro-Hungary, with the split of Polish bourgeois and Soviet proletarian cultures. The study of phenomena and processes that have a significant impact on the cultural life of rural residents as one of the most conservative parts of a social organism can give contemporaries an understanding in which spectrum the modern cultural life of villages will develop. Thus our study is relevant nowadays. Using the previous works of Ukrainian historians along with a new source-documentarycomplex enabled the analysis of the cultural and mass life of the peasantry of the researching period. Methodological approaches to writing this research are based on analysis of various models of the cultural and mass life of the peasantry in particular historical circumstances under the conditions of the Soviet totalitarian regime. The material of the publication is structured according to the problem-chronological principle. Theoretical generalizations are made usingthe methods of induction and deduction. In the process of analyzing the cultural life of the Western Ukrainian village it was established that the Soviet authorities proposed the transformation of it into national on the form but socialist in content. The whole complex of cultural measures of Soviet power was aimed at involving Western Ukrainian peasants into the achievements of the Soviet culture and developing a sense of a Soviet man in them. It’s worth mentioning that the characteristic feature of the region is total religiosity and consistent observance of religious ceremonial calendar in everyday practices of the population. The Western Ukrainian peasantry ususally perceives any innovations from the perspective of violating or not the established lifestyle. It should be admitted that the majority of citizens in the region, initially with interest responded to the innovations introduced and even began to take an active part participating in their distribution. Actually, the carried out new government’s policy of auditing the fund of rural libraries, excessive politicization ofcultural leisure, along with an active anti-religious campaign led to the abhorrence of local cultural innovations of the new government. As a result, Galician peasants gradually integrated into Soviet social and political reality. At the same time, the opposition to the active Sovietization of the land, in turn, forced theBolsheviks to gradually abandon the force methods, instead offering more liberal ways of commissioning the achievements of "Soviet culture".
Публікація присвячена аналізу політики радянської влади у культурно-масовій сфері в західноукраїнському селі упродовж 1944−1953 років. Сучаснекультурно-масове життя західноукраїнського селянства є унікальним симбіозом звичаїв, що своїм корінням сягають часів Австро-Угорщини, ізвкрапленнями польської міщанської та радянської пролетарської культур. Дослідження явищ і процесів, що істотно впливають на культурне життясільських мешканців, як однієї із найконсервативніших частин суспільного організму може дати сучасникам розуміння, в якому спектрі буде розвиватися сучасне культурне життя села. В цьому вбачаємо актуальність нашого дослідження. Використання попередніх напрацювань українськихісториків, із залученням нового джерельно-документального комплексу, дозволило по-новому проаналізувати культурно-масове життя селянствадосліджуваного періоду. Методологічні підходи написання дослідження ґрунтуються на аналізі різноманітних моделей культурно-масового жит-тя селянства, у конкретно-історичних обставинах, в умовах радянського тоталітарного режиму. Матеріал публікації структурований за проблемно-хронологічним принципом. Теоретичні узагальнення здійснено з використанням методів індукції та дедукції. У процесі аналізу культурного життя західноукраїнського села встановлено, що запропоновані радянською владою перетворення в культурній сфері носили характер національний за формою та соціалістичний за змістом. Весь комплекс культурних заходів радянської влади мав долучити західноукраїнських селян до надбань радянської культури та виробити в них відчуття радянської людини. Зауважимо, що характерною рисою регіону є тотальна набожність та стійке дотримання релігійно-обрядового календаря у повсякденних практиках населення. Зазвичай західноукраїнське селянство сприймає будь-які новації з точки зору порушують чи не порушують вони усталеного способу життя. Зазначимо, що більшість громадян регіону, на початку з цікавістю поставилися до запроваджуваних новацій і навіть стала приймати активну участь у їх поширенні. Згодом, здійснювана новою владою політика ревізії фондів сільських бібліотек, надмірнаполітизація культурного дозвілля, поруч із активною антирелігійною кампанією, привели до різкого неприйняття місцевими культурних новацій нової влади. Як наслідок, галицькі селяни поступово інтегрувалися у радянську суспільно-політичну дійсність. Водночас спротив, що чинився активній радянізації краю, також змусив більшовиків поступово відмовлятися від силових методів, пропонуючи натомість більш ліберальні шляхи приєднання до здобутків "радянської культури".
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Reviewed Article
Reviewed Article
Reviewed Article
Reviewed Article
Рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/379
10.31654/2520-6966-2019-11i-94-221-234
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 94 Nr. 11i (2019): Series "History Research". № 11; 221-234
Literature and Culture of Polissya; Vol 94 No 11i (2019): Series "History Research". № 11; 221-234
Literature and Culture of Polissya; Tom 94 Nr 11i (2019): Series "History Research". № 11; 221-234
Literature and Culture of Polissya; Том 94 № 11i (2019): Series "History Research". № 11; 221-234
Література та культура Полісся; Том 94 № 11i (2019): Серія "Історичні науки". № 11; 221-234
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-11i-94
 
Language ukr
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/379/379
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library