About specific and planned in Ukrainian grammatical terminology

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title About specific and planned in Ukrainian grammatical terminology
Про питоме і запозичене в українській граматичній термінології
 
Creator Yaroshevych, I. А.
 
Description The article focuses on the idea of the continuity of the development of the terminological activity of Ukrainian grammarians, from the earliest period of the ХІV–ХVІІ th centuries. To the present. The interaction of Church Slavonic grammatical terms created in the ancient period of the development of grammatical thought in Ukraine was mainly investigated as a result of the translation and shredding of the corresponding terms of the Greek-Latin grammar, with thenewly created on the specific Ukrainian national basis for the terms of the period of the mid-ХІХ th and early ХХ th centuries. The conceptual the basics of creation of specific Ukrainian grammatical terms. Special attention was paid to the peculiarities of the functioning of synonyms in the period was mentioned. The role of borrowed terms-internationalisms in the development of the grammatical system of the Ukrainian language in general has been determined. Borrowing of terms is mainly due to the introduction into scientific circulation of scientific concepts that have appeared in foreign linguistics science, and their appearance in a certain terminology system always outstrips the linguistic capabilities of the recipient language, which is evidence of its development. The combination in Ukrainian of its grammatical terminology, specific, national and borrowed, international in the proportion that allows domestic science, while preserving the national basis, to reach the international level is quite justified. The article states that without such terms having an international basis such asgrammar, morphology, syntax, derivative, morpheme, affix, flexion, gramma, paradigm, vocative, infinitive, predicate, comparative, valence, ascensionality, adverbialization, and many others, it is impossible to imagine a modern scientific study of the grammar of the Ukrainian language. At the same time, attention is focused on the fact that the active scientific contacts between Ukrainian and foreign scholars in certain fields of knowledge contribute to the development of common principles and traditions in the normalization of the ratio in its national terminology systems, specific and borrowed in favor of the national.
У статті акцентовано увагу на ідеї неперервності розвитку термінологічної діяльності українських граматистів, починаючи від найдавнішогоперіоду ХІV–ХVІІ ст. до сьогодення. Простежено взаємодію церковнослов’янських граматичних термінів, створених у давній період розвиткуграматичної думки в Україні переважно в результаті перекладу й калькування відповідних термінів греко-латинських граматик, і новостворенихна питомо українській національній основі термінів періоду середини ХІХ – початку ХХ ст. Детально схарактеризовано концептуальні засади створення й уведення до наукового обігу питомо українських граматичних термінів. Звернено особливу увагу на особливості функціонуваннятерміноодиниць-синонімів у згаданий період. Визначено роль запозичених термінів-інтернаціоналізмів у розвиткові граматичної системи української мови в цілому. Обґрунтовано твердження, що запозичення термінів в основному відбувається за рахунок уведення до наукового обігу наукових понять, що з’явилися у зарубіжній мовознавчій літературі, поява яких у певній терміносистемі завжди випереджає лінгвістичні можливості мови-реципієнта, що є свідченням розвитку останньої. Поєднання в українській граматичній термінології свого, питомого, національного, і запозиченого, інтернаціонального, дає змогу вітчизняній науці, зберігаючи національну основу, виходити на міжнародний рівень. У статті зазначено, що без таких термінів, що мають інтернаціональну основу, як граматика, морфологія, синтаксис, дериватологія, морфема, афікс, префікс, суфікс,флексія, грамема, парадигма, вокатив, інфінітив, предикатив, компаратив, валентність, аспектуальність, адвербіалізація та багатьох інших, не можна уявити сучасне наукове дослідження з граматики української мови. При цьому зосереджено увагу на тому, що активні наукові контакти українських і зарубіжних учених у певних галузях знань сприяють випрацюванню спільних принципів і традицій в унормуванні співвідношення в національних терміносистемах питомого і запозиченого на користь національного.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2018-11-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
reviewed Article
рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/114
10.31654/2520-6966-2018-11f-93-68-77
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 93 Nr. 11f (2018): Vol. 93. Series "Philology Research". № 11; 68-77
Literature and Culture of Polissya; Vol 93 No 11f (2018): Vol. 93. Series "Philology Research". № 11; 68-77
Literature and Culture of Polissya; Tom 93 Nr 11f (2018): Vol. 93. Series "Philology Research". № 11; 68-77
Literature and Culture of Polissya; Том 93 № 11f (2018): Vol. 93. Series "Philology Research". № 11; 68-77
Література та культура Полісся; Том 93 № 11f (2018): Вип. 93. Серія "Філологічні науки". – № 11; 68-77
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2018-11f-93
 
Language ukr
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/114/113
 
Rights Copyright (c) 2018 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library