Evaluation of the Quality of Government and the Delivery of Selected Public Goods in Poland on a Regional Level

Bali Medical Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Evaluation of the Quality of Government and the Delivery of Selected Public Goods in Poland on a Regional Level
Ocena jakości rządu i dostarczania wybranych dóbr publicznych w Polsce w ujęciu regionalnym
 
Creator Miłaszewicz, Danuta
 
Description The possibilities of the development of regional economies and communities, as well as achieved standard of living, depends on the efficient operation and quality of regional institutions that exercise government authority. The aim of the article is to compare the quality of the government in the Polish regions (NUTS 2) and the spatial differentiation of access to basic public goods (education, health, security). The analysis of the quality of the government was based on the indicators of the quality of public institutions that exercise government authority in the regions of Europe. The study of accessibility to basic public goods in the Polish regions has been based on the key indicators characterizing the quantitative results of the implementation of public tasks in the field of education, health and security. The analysis shows that standards of living in the Polish regions vary not only because of disparities in GDP per capita and the supplied by the regional authorities amount of public goods, but also due to the significant differences in the quality of government in the regions.
Możliwości rozwoju regionalnych gospodarek i społeczności oraz osiągany przez nie poziom życia uzależnione są od sprawnego działania samorządów i jakości sprawowanych przez nie rządów. Celem artykułu jest porównanie ocen jakości rządu w polskich regionach (NUTS 2) z przestrzennym zróżnicowaniem dostępności do podstawowych dóbr publicznych (edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa). Analizy jakości rządu dokonano na podstawie wskaźników jakości sprawowania władzy w regionach Europy. Badanie dostępności do podstawowych dóbr publicznych w polskich regionach oparto na wybranych wskaźnikach charakteryzujących ilościowe wyniki realizacji zadań publicznych w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Analiza wykazała, że warunki życia w polskich regionach są zróżnicowane nie tylko z powodu dysproporcji w poziomie PKB per capita oraz ilości dostarczanych przez władze regionalne dóbr publicznych, lecz także z powodu znacznych różnic jakości sprawowanej władzy w regionach.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2017-09-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/865
10.18778/0208-6018.328.07
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 2 No 328 (2017); [111]-122
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 2 Nr 328 (2017); [111]-122
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/865/1706
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library