L'actvitat del tribunal eclesiàstic de Lleó a la segona meitat del segle XVIII

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L'actvitat del tribunal eclesiàstic de Lleó a la segona meitat del segle XVIII
The work of the ecclesiastical court of León in the second half of the eighteenth century
La actividad del tribunal eclesiástico de León en la segunda mitad del siglo XVIII
 
Creator Pérez Alvarez, María José; Universidad de León
 
Subject Edat Moderna; Lleó; tribunal diocesà; dispenses; impediments; esposalles
Early Modern Period; León; diocesan court; dispensations; impediments; betrothal.
Edad Moderna; León; tribunal diocesano; dispensas; impedimentos; esponsales.
 
Description Els Expedients Matrimonials ofereixen una gran riquesa informativa que passa per diferents camps  d’investigació, des de la demografia fins a la sexualitat, passant, per descomptat, per la sociologia del matrimoni, i, fins i tot, ens ofereixen notícies de la vida quotidiana. A l’Arxiu Diocesà de Lleó, aquesta documentació comença a tenir continuïtat a la segona meitat del segle xviii i en aquest treball hem pres una mostra de vint-i-cinc anys, des del 1755 fins al 1780, per conèixer l’activitat d’aquell tribunal. En primer lloc, ens plantegem conèixer quines eren les causes que atenien i la seva prelació i, a continuació, analitzar, en totes aquelles que desembocaren en litigis, els motius que les van desencadenar, gairebé tots relacionats amb les esposalles. Ara bé, hem de tenir en compte que la visió sobre aquesta problemàtica és parcial, perquè no hem d’oblidar que eren de fur mixt.
Marriage Records offer a wealth of information for various fields of research, including demography, the sociology of marriage and sexuality, and even shed light on daily life. These records began to be maintained regularly in the Diocesan Archives of León in the second half of the eighteenth century. For the present study, a 25 years sample (from 1755 to 1780) was analyzed to determine the work of the ecclesiastical court of León. The aim was to determine the cases heard and the priority given to these, and then, in all those that led to litigation, to analyze the reasons that triggered them, almost all related to betrothal. It should be borne in mind that this overview of the problem is partial, because it was often subject to a mixed jurisdiction.
Los Expedientes Matrimoniales ofrecen una gran riqueza informativa, desde aspectos demográficos hasta la sexualidad, pasando, por supuesto, por la sociología del matrimonio, e, incluso, nos brindan noticias de la vida cotidiana. En el Archivo Diocesano de León, esa documentación comienza a tener continuidad en la segunda mitad del siglo xviii. Para acercarnos a la actividad del tribunal eclesiástico leonés en esta materia, hemos tomado una muestra de veinticinco años, desde 1755 hasta 1780. En primer lugar, nos planteamos conocer cuáles eran las causas a las que atendían y la prelación de las mismas y, a continuación, analizar los motivos que desencadenaron aquellas que desembocaron en litigios y que, como veremos, casi todos estuvieron relacionados con los esponsales. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la visión que obtendremos de tal problemática será parcial, pues no hemos de olvidar que eran de fuero mixto.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor

Ministerio de Economía y Competitividad
 
Date 2018-12-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v37-perez
10.5565/rev/manuscrits.186
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 139-158
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 139-158
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 139-158
2014-6000
0213-2397
 
Language spa
 
Relation https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v37-perez/186-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2018 María José Pérez Alvarez
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library