Festes a Santa Eulàlia a la Barcelona barroca (1686): relacions escrites i obres d'art; escenes martirials i el perfil de la ciutat

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Festes a Santa Eulàlia a la Barcelona barroca (1686): relacions escrites i obres d'art; escenes martirials i el perfil de la ciutat
Feasts to Santa Eulalia in baroque Barcelona (1686): written accounts and works of art; martyrdom scenes and the city skyline
Fiestas a Santa Eulalia en la Barcelona barroca (1686): relaciones escritas y obras de arte; escenas martiriales y el perfil de la ciudad.
 
Creator Fontcuberta Famadas, Cristina; Universitat de Barcelona
 
Subject Santa Eulàlia; barroc; literatura artística; relació de festes; Barcelona; Contrareforma; escultura; martiri; perfil urbà.
Saint Eulalia; baroque; artistic literature; festivities accounts; Barcelona; Counter-Reformation; sculpture; martyrdom; city skyline.
Santa Eulalia; barroco; literatura artística; relación de fiestas; Barcelona; Contrarreforma; escultura; martirio; perfil urbano.
 
Description El 1686 es van celebrar grans festes a Barcelona en honor a santa Eulàlia per commemorar l’extensió del res de la patrona decretat pel papa Innocenci XI. A partir de la relació, de llenguatge retòric, que descriu la processó que va recórrer la ciutat encapçalada pels consellers i en què participaren els diferents ordes religiosos, aquí es proposa una reconstrucció d’aquelles obres d’art que s’hi exhibiren. Si bé la majoria d’obres eren efímeres, altres es poden identificar amb peces que han perviscut, de manera que totes elles amplien el nostre coneixement del passat artístic. A més de remarcar-ne les característiques properes a l’estètica barroca en voga, l’interès d’aquestes obres rau en la representació del martiri de la santa i la presència del relleu de la ciutat de Barcelona al fons. Aquestes característiques s’inscriuen alhora en una promoció contrareformista dels sants locals.
In 1686, lavish celebrations were held in Barcelona in honour of Santa Eulàlia to commemorate the extension of the praying of the patron decreed by Pope Innocent XI. Starting from the rethorical «relació», which describes the procession that crossed the city headed by the councillors and in which the different religious orders participated, here we propose a reconstruction of those works of art that were exhibited during the festivities. Although most of the works were ephemeral, others can be identified with pieces that have survived, thus contributing to a better knowledge of the artistic past. In addition to highlighting the characteristics of the Baroque style in vogue, the interest of these works lies in the representation of the martyrdom of the saint and the presence of the relief of the city of Barcelona on its background. These characteristics are part of a Counter-reformist promotion of local saints.
En 1686 se celebraron grandes fiestas en Barcelona en honor a santa Eulalia para conmemorar la extensión del rezo de la patrona decretado por el papa Inocencio XI. A partir de la relación, de lenguaje retórico, que describe la procesión que recorrió la ciudad encabezada por los consellers y en que participaron las diferentes órdenes religiosas, aquí se propone una reconstrucción de las obras de arte que se exhibieron en ella. Aunque la mayoría de obras eran efímeras, otras pueden ser identificadas con piezas que han pervivido, de manera que todas ellas amplían nuestro conocimiento del pasado artístico. Además de remarcar las características cercanas a la estética barroca en boga, el interés de estas obras reside en la representación del martirio de la santa y la presencia del relieve de la ciudad de Barcelona al fondo. Estas características se inscriben a su vez en una promoción contrarreformista de los santos locales.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v37-fontcuberta
10.5565/rev/manuscrits.216
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 21-52
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 21-52
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 21-52
2014-6000
0213-2397
 
Language cat
 
Relation https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v37-fontcuberta/216-pdf-ca
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/112
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/113
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/114
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/115
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/116
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/117
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/118
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/119
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/120
https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v37-fontcuberta/122
 
Rights Copyright (c) 2018 Cristina Fontcuberta Famadas
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library