วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok: The objective to produce article in field of Science and Technology  เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม รวมทั้งวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม      กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.    

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
Next Page >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library